පිරිවෙණ - ‌ත්‍රෛමාසික සඟරාව

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ උන්නතිය උදෙසා ‌ත්‍රෛමාසිකව පළ කෙරෙන සඟරාව‍. 

-අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ශාඛාවෙහි ප්‍රකාශනයක් – 

Scroll to Top